PRIVATUMO POLITIKA

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASLAUGOS BŪSTUI“ PRIVATUMO POLITIKA
1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „PASLAUGOS BŪSTUI“, juridinio asmens kodas 140337250, registruotos buveinės adresas L. Giros g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika, gerbia Jūsų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis, gautus Jums naudojantis Bendrovės interneto Tinklapiu, pasiekiamu interneto adresu www.paslaugosbustui.lt, Tinklapyje prieinama Klientų sistema bei kitais būdais tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR bei ADTAĮ.

1.2. Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.

1.3. Prisijungdami prie Tinklapio ir (ar) juo naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Privatumo politika bei sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate Tinklapyje, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika (tam tikrais atvejais Jūsų bus paprašyta atskirai išreikšti sutikimą kitais būdais, pvz., paspaudžiant atitinkamą laukelį).

2. SĄVOKOS

2.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

2.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arbakurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);

2.1.2. BDAR– 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

2.1.3. Duomenų valdytojasarba Bendrovėarbames, arbamus, arbamūsų –Uždaroji akcinė bendrovė „PASLAUGOS BŪSTUI“, juridinio asmens kodas 140337250, registruotos buveinės adresas L. Giros g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika;

2.1.4. Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą, prisijungia prie Tinklapyje prieinamos Klientų sistemos ir pan.) arba yra Bendrovės klientas, arba kliento atstovas, arba bet kokiu kitu būdu pateikia mums Asmens duomenis, ar turime teisėtą pagrindą tokių Asmens duomenų tvarkymui;

2.1.5. Klientų sistema – Tinklapyje prieinama sistema, skirta Bendrovės administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkams (naudotojams), prie kurios prisijungęs asmuo gali, įskaitant, bet neapsiribojant, gauti informaciją apie Bendrovės paslaugas, savo mokėtinas sumas, kitą su pastatu/patalpomis susijusią informaciją, pateikti klausimus ar kitą informaciją Bendrovei bei naudotis bet kokiais kitais sistemoje prieinamais funkcionalumais.

2.1.6. Privatumo politika – tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;

2.1.7. Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu www.paslaugosbustui.lt

3. PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

3.1. Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

4. TIKSLAI, KURIAIS BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS, DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, TAIP PAT KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

4.1. Žemiau nurodytų Duomenų subjektų Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tokių teisėtų tikslų:

4.1.2. Bendrovės materialinių ir finansinių išteklių valdymo (buhalterinės apskaitos tvarkymas, sąskaitų išrašymas/gaunamų sąskaitų apskaita) bei iš teisės aktų reikalavimų kylančių daugiabučių namų administratoriaus pareigų vykdymo tikslais tvarkomi klientų, tiekėjų, daugiabučių namų patalpų savininkų (naudotojų) ar jų atstovų Asmens duomenys:

Tvarkomi Asmens duomenys:vardas, pavardė, adresas, asmens kodas/gimimo data (vienas iš dviejų pasirinktinai), telefono Nr., el. pašto adresas, mokėtojo kodas, mokesčių/įsiskolinimo suma, kai klientą, tiekėją, daugiabučių namų patalpų savininką (naudotoją) atstovauja jo atstovas – jo vardas, pavardė;
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę, o kai tvarkomi Bendrovės klientų, tiekėjų, daugiabučių namų patalpų savininkų (naudotojų) atstovų Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius/iš teisės aktų kylančius įsipareigojimus su klientams/tiekėjams/patalpų savininkams (naudotojams);
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos ar veiksmo;
Asmens duomenų šaltiniai: dažniausiai Asmens duomenys gaunasi iš pačių Duomenų subjektų – Jūsų, o teisės aktų numatyta tvarka Jūsų Asmens duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų šalių – VĮ Registrų centro, o tais atvejais, kai tvarkomi atstovų duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens;
Kita aktuali informacija: pateikiama toliau šioje Privatumo politikoje, įskaitant jos 5.1skyrių.
4.1.2. sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais tvarkomi Bendrovės klientų ir tiekėjų bei jų darbuotojų Asmens duomenys:

Tvarkomi Asmens duomenys:vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo už paslaugas suma ir atsiradimo data, kai klientą, tiekėją atstovauja jo darbuotojas – jo vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas;
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, o kai tvarkomi Bendrovės klientų ir tiekėjų, atstovų Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus klientams/tiekėjams
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, kai kitoje kiekvienu konkrečiu atveju Jums pateikiamoje informacijoje nurodyta kitaip
Asmens duomenų šaltiniai: klientų ir tiekėjų Asmens duomenys gaunami iš pačių Duomenų subjektų (Jūsų), o kai tvarkomi jų atstovų duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens;
Kita aktuali informacija: pateikiama toliau šioje Privatumo politikoje.
4.1.3. siekiant sudaryti galimybę Jums naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis ir kitais Bendrovės kontaktais pateikti paklausimus, nusiskundimus ir avarinius iškvietimus bei juos administruoti, įskaitant pateikti atsakymus, tvarkomi besikreipiančių asmenų Asmens duomenys:

Tvarkomi Asmens duomenys:vardas, pavardė (tam tikrais atvejais neprivaloma), adresas, telefono Nr. (neprivaloma), el. pašto adresas, žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime, nusiskundime ar avariniame, iškvietime (įskaitant tolesnės komunikacijos metu) pateikti Asmens duomenys;
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu arba, jei Jūsų pateikta informacija susijusi su mūsų įsipareigojimų Jums vykdymu – siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba teisės aktuose mums numatytas pareigas;
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis:1 (vienerius) arba 3 (trejus) metus nuo paklausimo/nusiskundimo/iškvietimo pateikimo dienos (priklausomai nuo jo turinio, t. y. jei paklausimas/nusiskundimas ar avarinis iškvietimas bei kartu su juo pateikti Asmens duomenys susiję su mūsų įsipareigojimų pagal sutartį ar teisės aktus vykdymu ir/ar galimu ginču, gauti Asmens duomenys bus saugomi ilgesnį terminą);
Kita aktuali informacija: pateikiama toliau šioje Privatumo politikoje, įskaitant jos 5.2skyrių.
4.1.4. Klientų sistemos, prieinamos Bendrovės Tinklapyje, ir jos vartotojų administravimo tikslais, tvarkomi asmenų, kurie naudojasi Klientų sistema, Asmens duomenys:

Tvarkomi Asmens duomenys: vartotojo ID (mokėtojo kodas), vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., registracijos data, duomenys apie savo ir viso namo (bendrai) mokėtinas sumas;
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu;
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis:kol asmuo yra buto savininkas (naudotojas) arba iki kol jis pasinaikina savo paskyrą (priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau);
Kita aktuali informacija: pateikiama toliau šioje Privatumo politikoje, įskaitant jos 5.3skyrių.
Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose. Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina siekiant vykdyti teisės aktuose numatytas pareigas ar pasinaudojant teisės aktuose numatytomis išimtinis.
Bendrovės tvarkomi Asmens duomenys yra gaunami iš pačių Duomenų subjektų (Jūsų), nebent šioje Privatumo politikoje ar kitoje Jums atskirai pateikiamoje informacijoje būtų nurodyta kitaip.
5. PAPILDOMA INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ATSKIRAIS TIKSLAIS

5.1. Asmens duomenų tvarkymas siekiant vykdyti daugiabučių namų administratoriaus pareigas

5.1.1. Šiuo tikslu Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios Privatumo politikos 4.1.1. punkte, siekdama tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų numatytas daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus funkcijas ir pareigas. Tokios pareigos gali būti (įskaitant, bet neapsiribojant):

namo butų ir kitų patalpų ir patalpų savininkų (naudotojų) sąrašo pagal VĮ Registrų centro ir patalpų savininkų pateiktus duomenis sudarymas ir tvarkymas;
namų priežiūros ūkinio ir finansinio plano rengimas, namų techninės priežiūros, žemės sklypo priežiūros organizavimas;
patalpų savininkų susirinkimų šaukimas ir organizavimas arba balsavimo raštu organizavimas;
teisės aktuose nurodytų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimas, jų surinkimo ir naudojimo apskaitos tvarkymas;
informacijos apie savo veiklą skelbimas ir kitų administratoriaus funkcijų ir pareigų vykdymas.
5.1.2. Detalesnė informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu, pateikiama Privatumo politikos 4.1.1. punkte.

5.2. Paklausimų, nusiskundimų ir avarinių iškvietimų pateikimas Tinklapyje ar naudojant kitus Bendrovės kontaktinius duomenis

5.2.1. Tinklapyje, įskaitant Klientų sistemoje, esantys funkcionalumai suteikia galimybę pateikti mums paklausimus, nusiskundimus ar avarinius iškvietimus. Taip pat tokius paklausimus, nusiskundimus ar avarinius iškvietimus galite teikti Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės kontaktais. Detalesnė informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu, pateikiama Privatumo politikos 4.1.3. punkte.

5.2.2. Prašome atkreipti dėmesį, kad administruojant Jūsų paklausimus, nusiskundimus bei avarinius iškvietimus ir pateikiant atsakymus Jums, mums gali tekti susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ir (ar) telefonu. Pasikeitus Jūsų kontaktiniams Asmens duomenims, prašome nedelsiant pranešti mums tam, kad galėtume užtikrinti sklandžią komunikaciją.

5.2.3. Tai atvejais, kai Jūsų paklausimas, nusiskundimas ar avarinis iškvietimas yra susijęs su problema, už kurią Bendrovė nėra atsakinga, ar paslaugomis, kurių pati Bendrovė neteikia, Bendrovė, siekdama tinkamai įgyvendinti Jūsų prašymą ar skundą, gali perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės partneriams ar rangovams. Prieš teikiant Jūsų Asmens duomenis, būsite informuotas apie tokį Asmens duomenų teikimą ir turite teisę nesutikti/prieštarauti tokiam Asmens duomenų teikimui, tačiau tokiu atveju Bendrovė negalės tinkamai įvykdyti Jūsų prašymo ar skundo.

5.3. Klientų sistemos ir jos vartotojų administravimas

5.3.1. Prisijungdami prie Tinklapyje prieinamos Klientų sistemos, savo paskyroje Jūs galite susipažinti su informacija apie namą, kuriame yra Jums priklausančios (naudojamos) patalpos. Ši informacija Klientų sistemoje pateikiama kartu su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitomis, taip pat Jūs galite susipažinti, įskaitant, bet neapsiribojant su objektų aprašu, ilgalaikiu planu, ūkiniu planu, namo būkle, metinėmis namo šiluminės energijos sąnaudomis, namo energinio naudingumo sertifikatu, jeigu jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, namo administravimo, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo), liftų priežiūros ir kitų paslaugų įkainiais, tarifais, kaupiamosios įmokos tarifais, duomenimis apie sukauptas lėšas ir jų panaudojimą, informacija apie Bendrovės paskirtus atsakingus asmenis, patalpų savininkų susirinkimus, informacija apie su namu susijusias paslaugas ir darbus bei kt.

5.3.2. Norėdami pradėti naudotis Klientų sistema, pirmiausia turite užsiregistruoti, pateikdami registracijos formoje prašomus duomenis. Tuo atveju, jeigu nepateiksite minėtų Asmens duomenų, Bendrovė negalės Jūsų identifikuoti, atlikti registracijos ir sudaryti galimybės naudotis Klientų sistema. Registracijos metu Klientų sistema automatiškai sugeneruoja Jūsų prisijungimo prie Klientų sistemos slaptažodį, kurį Jūs privalote pasikeisti į savo sugalvotą slaptažodį po registracijos užbaigimo.

5.3.3. Norėdami prisijungti prie Klientų sistemos, turite naudoti tą el. pašto adresą, kuris yra išsaugotas Bendrovės duomenų bazėje. Norėdami pakeisti/pateikti mums savo el. pašto adresą, prašymą dėl to galite siųsti mums el. paštu buhalterija@paslaugosbustui.lt arba susisiekti su mumis telefonu Nr. +370 46 350324. Jums pateikus/atnaujinus savo el. pašto adresą, Asmens duomenys bus įtraukti į Bendrovės duomenų bazę ir galėsite prisiregistruoti prie Klientų sistemos.

5.3.4. Naudojimasis Klientų sistema yra savanoriškas, t. y. jeigu pageidaujate, galite nesinaudoti Klientų sistema ir toliau gauti sąskaitas ir kitą informaciją Jums įprastu būdu (pvz., paštu).

5.3.5. Jei pageidaujate koreguoti (pakeisti, ištrinti) savo Asmens duomenis Klientų sistemoje, tokią galimybę turite prisijungę prie Klientų sistemos.

5.3.6. Jei pageidaujate panaikinti savo paskyrą Klientų sistemoje, prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu buhalterija@laukininkuvalda.lt arba susisiekti telefonu Nr. +370 46 350324.

6. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

6.1. Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

6.2. Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

6.2.1. paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Tinklapio palaikymu ir priežiūra, IT, programavimo paslaugomis, taip pat kitiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei, ir tvarkantiems Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus;

6.2.2. teisės aktuose numatytais atvejais ir valdžios institucijoms, pvz. Valstybinei mokesčių inspekcijai, siekiant vykdyti Bendrovei teisės aktuose numatytas pareigas;

6.2.3. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

6.2.4. kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju.

6.3. Jūs esate informuotas, jog tais atvejais, kai laiku nevykdote savo įsipareigojimų Bendrovei, Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms (šiuo metu Bendrovė bendradarbiauja su UAB „Credibell Europe“, juridinio asmens kodas 304642037), taip pat teismams ir antstoliams teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

7. JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

7.1. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

7.1.1. teisę atšaukti duotą sutikimą.Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus Privatumo politikos 11skyriuje nurodytais kontaktais;

7.1.2. teisę prašytisusipažinti su savo Asmens duomenimis.Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;

7.1.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis.Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

7.1.4. teisė nesutikti.Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais);

7.1.5. teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;

7.1.6. teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis.Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;

7.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą.Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

7.2. Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau Jūs visada turite teisę pirmiausia kreiptis į mus šios Privatumo politikos 11 skyriuje nurodytais kontaktais, jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu.

7.3. Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

8. INFORMACIJOS APSAUGA

8.1. Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė negali visiškai garantuoti Jūsų informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Tačiau Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

8.2. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio ar kitų funkcionalumų iš pvz., bendrai naudojamo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, įskaitant kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

9 . TRETIEJI ASMENYS

9.1. Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Bendrovės nevaldomus tinklapius). Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

9.2. Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

10. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

10.1. Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti)Privatumo politiką apie tai pranešdama Tinklapyje. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklapyje dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Rekomenduojame lankantis Tinklapyje susipažinti su Privatumo politika ir jos atnaujinimais bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei po Privatumo politikos pakeitimo ar papildymo Jūs ir toliau naudojatės Tinklapiu ir jo funkcionalumais, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija (išskyrus atvejus, kai Jūsų bus atskirai prašoma patvirtinti susipažinimą su Privatumo politika).

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų Asmens duomenų atnaujinimą, todėl prašome nedelsiant pranešti Bendrovei apie Jūsų Asmens duomenų pasikeitimą tam, kad galėtume užtikrinti sklandžią komunikaciją bei tinkamą paslaugų teikimą.

11.2. Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi tarp Bendrovės ir Jūsų kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

11.4. Visais klausimais dėl Tinklapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

El. paštas: info@paslaugosbustui.lt

Tel. Nr.: +370 46 411894

Adresas: L. Giros g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika

11.5. Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, bet kuriuo atveju atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis).